HISTORÍA DOS MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN

Os montes veciñais en man común son unha das poucas formas de propiedades de terras en común que logrou sobrevivir á organización municipal do século XIX e ó fenómeno desamortizador.

            Dende a Idade Media os montes tiñan orientación veciñal, o señor que tiña terras (laico ou eclesiástico) asignaba terras ás familias que se asentasen no lugar explotando as máis fértiles e deixando a pastoreo montes e bosques de escaso cultivo. A asignación facíase normalmente en propiedade ó común dos veciños anque non foi así en certos casos:

 • Cando o terreo era relativamente fértil e os señores non podían explotalas, cedían o dominio útil ós particulares a cambio dunha renda e reservábanse o dominio directo
 • A partir do século XIII aparece o denominado Foro en Galicia, onde un dos veciños recaudaba as rendas para entregalas por completo ó dono do dominio directo
 • Finais século XV, as terras estaban divididas polo clero e os feudais
 • Trala Idade Media, aparecen as cartas forais ou documentos de outorgamento do foro

O aproveitamento mancomunado duraría ata mediados século XIX, no que se viron afectados pola desamortización.

En xeral, e a modo de resumo, en relación cos montes do termo municipal de Friol, podemos sinalar:

 • Nun principio pertenceron a mans privadas e logo pasaron á propiedade privada dos pobos que os gozaron en réxime de comunidade en man común.
 • Pasaron varios séculos en réxime foral antes da época desamortizadora.
 • Zoas dos antigos montes abertos foron parceladas, quedando só indivisas zonas rasas ou improductivas.
 • Foro transmite a propiedade ó foreiro ó reunir este na súa man o pleno dominio, ó adquirir dominio directo, ben pola redención do foro ou polo impago da renda durante o prazo superior ó legal establecido.
 • Os bens de procedencia foral hai que consideralos como veciñais.

Para a maior parte das parroquias do termo municipal, os terreos de monte, abertos e indivisos nos tempos do foro de orixe, seguiron na súa propiedade as seguintes vicisitudes:

  • Respecto ós aproveitamentos: nun principio foron o pastoreo de toda clase de gando, roza matogueiras e corta madeira e leñas. Máis tarde aparecen as “cavadas” para sementeira do cereal, as repoboacións e a creación novos pasteiros.
  • A parcela quedou ocupada de forma permanente ben sexa por herdanza ou por compravenda. As “cavadas” abandonáronse seguindo na división do monte veciñal.
  • Na época da postguerra os montes son aproveitados coa sementeira de cereais, vense invadidos por apropiacións individualizadas que, ó ser xeneralizadas por todo o vecindario, constitúen auténticas particións amistosas do monte entre os veciños.
  • A partir 1945 as repoboacións son masivas, postas en marcha polo Patrimonio Forestal do Estado, cunha proxección cara ós “montes comunais”. Durante estes anos, os montes foron confundidos cos bens comunais, de dominio municipal.
  • Os concellos interviñeron en gran número de ocasións, polo menos, facendo de mediador entre comunidades veciñais. Esta práctica quedou sancionada posteriormente co establecido na Lei de Montes de 1957, Regulamento de 1962 e Compilación Galega, se ben todo foi derogado pola Lei 52/68 sobre Montes Veciñais en Man Común.
  • Patrimonio Forestal do Estado viuse obrigado a aceptar a clasificación de comunais de tales montes, e así, subscribir as Bases dos Consorcios cos respectivos Concellos.
  • mellor título que as comunidades veciñais teñen sobre estes montes é a posesión que veñen exercendo sobre os mesmos en concepto de donos, en réxime de comunidade, só perturbado nalgunhas zonas de monte por particións entre veciños. Estes montes non se atopan inscritos no Rexistro da Propiedade, anque en boa parte dos mesmos se atopan incluídos no Inventario de Bens Patrimoniais dos Municipios coa cualificación de comunais.
  • Os Concellos ó clasificar estes montes como comunais recoñecen unha certa condición veciñal, ó menos na súa forma de aproveitamento
  • Parte dos montes foron repoboados polo Patrimonio Forestal do Estado co consentimento veciñal e ó amparo dos consorcios subscritos cos concellos.

 

A pesar de todo o exposto, o máis axeitado parece definilos como Montes Veciñais en Man Común, son as razóns expostas a continuación:

 

 • Posesión veciñal pública e pacífica, en concepto de donos, en réxime de comunidade xermánica ou en man común e non interrompida dos montes por parte dos veciñais das parroquias.
 • Solicitude dos veciños da cualificación destes montes como veciñais en man común.
 • Procedencia foral dos montes.
 • Permanencia indivisa de parte dos montes con aproveitamentos mancomunados, na forma consuetudinaria, ligados na práctica á condición de veciños dos seus beneficiarios.
 • Evolución dos aproveitamentos na parte repoboada cara un réxime conxunto, reforzando a comunidade
 • Aquiescencia do Concello á cualificación destes montes como veciñais en man común.
 • Interese da comunidade propietaria por adquirir personalidade xurídica para intervir na administración e defensa destes montes, así como poder participar nos posibles beneficios sobre a repoboación forestal e outros plans de mellora que se establezan nos mesmos.
 • Conveniencia de que se documenten estes montes correctamente a favor da comunidade veciñal propietaria, quedando recollidas nas ordenanzas os usos e costumes, apoiándose na condición veciñal dos mesmos.

 

Durante a década dos 70, os veciños segundo o artigo 1º da Lei de Montes Veciñais en Man Común de 27 de Xullo de 1968 e o artigo 2º do Regulamento para a súa aplicación do 26 de febreiro de 1970, solicitaron a iniciación dos correspondentes expedientes de clasificación dos montes que aproveitaban como Montes Veciñais en Man Común, propiedade da parroquia á que pertencían, ou cuxa propiedade estivo sempre relacionada co grupo de veciños de cada parroquia.

Na actualidade, a Administración Forestal Autonómica ( Consellería do Medio Ambiente da Xunta de Galicia) xestiona aquelas superficies dos montes sobre as que se estableceu algún tipo de contrato ( antes consorcio, convenio na actualidade).

ARQUITECTURA

A Igrexa de San Xiao do Carballo.

As pinturas do teito da capela lateral esquerda datan do 1865, son feitas sobre madeira, representan ó tetramorfos cos seus correspondentes símbolos. Os evanxelistas están pousados sobre nubes e fondos dourados, típico da arte cristiá para aludir ó sobrenatural. A calidade das pinturas é algo mediocre e a carpintería vese claramente como se distancia do estilo rococó.

É o santo titular da igrexa que data S. XVIII e XIX, e está construída cunha cantaría de alta calidade. A planta é de cruz grega, destacando en alzado a capela maiar. Ten un pórtico no lado norte e pegada a esta atópase a sancristía.

A fachada é de corte plano, neoclásica, consta dun rectángulo don dous vans no corpo central, porta e ventá rectangulares con remarques de cantaría lixeiramente acentuados nas esquinas. Tamén destacan na fachada as pilastras coroadas por pináculos de bóla asentados sobre cilindros. A transición ó corpo superior resólvese mediante aletas curvas que serven de unión á espadana, de dous vans para as campás, e un terceiro van superior flanqueado por pináculos.

A Casa de Guntín.

As referencias escritas, da citada vivenda, facíana aparecer como antiga casa cuartel da Garda Civil o que sinceramente é bastante confuso. Había razóns- fontes documentais- que o primeiro cuartel da Garda Civil que estas terras tivo foi o que en outubro de 1898 fora aprobado polo Goberno do momento e construído posteriormente na vila de Friol, no que hoxe coñecemos como Cuartel Vello.

Cremos que ben puido ser casa do concello. Carballo pertenceu nun primeiro momento da nova división administrativa do novo réxime, ó concello coñecido como Terras da Orde, e moi probablemente, aí fose instalada a casa do concello.

Conta cun escudo con dous cuarteis con leóns e dous con castelos. Ten coroa e incorpora unha flor de lis e a forma recorda vagamente a pel de touro- empregada ocasionalmente a comezos do S.XIX.

O Pazo da Fraga.

De factura neoclásica, apreciamos dous campos o primeiro conta coa cruz dos Rivadeneira con dúas espadas en alto, sete flores de lis e unha roda no centro, da liñaxe dos Varela e un campo inferior ten catro torres separadas por árbores unidas polas copas, alusivos ós Fraga. O escudo enteiro delimítaa unha orla que na parte inferior remata cos meda

Na súa maior parte o pazo é do S.XVIII. Ten dous accesos, un deles conduce a un atrio que precede á capela, e o outro acceso está situado na parte posterior e nun nivel inferior, forma parte do muro de peche e é de factura semellante.

A planta principal conta con catro ventás e o escudo de armas no centro, remata cunha cornixa. A cuberta é lousada a catro augas conta con cheminea provista de gárgolas rematada en cornixa e pináculos de bóla. A porta leva a un patio de onde parte unha escaleira.

 • Nas últimas décadas do S.XVII, ten un carácter de uso claramente gandeiro.
 • No 1707 casa o primoxénito quedando suxeito á vontade dos pais para nun futuro ser o administrador.
 • No 1717 redactan o testamento deixando ó primoxénito e á súa dona como herdeiros e outra serie de condicións.
 • No 1784 reedifícase a casa grazas ó bisneto de Gregorio da Fraga e enseñórase a vivenda coas armas da casa.
 • Ata o ano 1934 permanece nas mans dos señores da Fraga. Na actualidade, o propietario é Don Higinio Blanco Barba, herdeiro de Don Ángel.

Os Cruceiros.

Atópase preto da igrexa parroquial do Carballo, é de propiedade pública e conta cun bo estado de conservación.

A continuación describimos as súas características:

   • Plataforma: dun peldaño parcialmente enterrado.
   • Base: paralepípeda coas aristas superiores rebaixadas.
   • Fuste: cilíndrico, monolítico, estriado agás nos extremos.
   • Capitel: de forma troncopiramidal invertida.
   • Cruz: de sección cuadrangular, acanalada. Os extremos dos brazos e da cabeceira son de tipo de cruz florenzada.
   • Observacións: diante da igrexa parroquial atópase unha fonte de cantería de forma rectangular cun peto cravado na mesma e unha pequena hornacina, posiblemente co fin de cristianizala. Tamén ten unha cruz máis uns remates apuntados por enriba.

 

Os Hórreos. 

É a construcción máis importante da casa campesiña, destino de albergue da materia prima que forma o producto máis importante: o pan.

Ademais da función primordial do hórreo que é o secado e curación do millo ( aireado e ventilación do gran), outra é a de protexelo da acción dos roedores, ratos, topos, etc. Este efecto lógrase erguéndoo sobre pilares ( pés, cepas, muros, celeiros, etc) co obxecto de separalo do chan, así mesmo, entre os elementos sustentadores e a cabaña propiamente dita, colócanse unhas pezas de fina pedra co obxecto de que os ratos non poidan cravar as uñas para axudarse a subir.

Hoxe en día, úsanse para curar ó mesmo tempo outros productos como castañas, cebolas, allos, fabas, patacas, productos da matanza, queixos, etc. Tamén se soe utilizar como trasteiro, secadeiro de leña, serven para gardar apeiros de labranza, trastos vellos ou mesmo como secadeiro de roupa.

Contamos no Carballo con vario hórreos de distintos tipos:

   • Mixtos de pedra e madeira. Tipo Mahía.
   • Varios hórreos mixtos de pedra e madeira sobre cepa maciza.
   • Un hórreo mixto de pedra e madeira de iguais características que os hórreos de tipo Mahía coa única excepción de que en vez de levar capela continua; leva capelas individuais, rectangulares de pedra sobre cada cepa ou murete transversal.

Os hórreos mixtos de pedra e madeira chámanse así porque incorporan a pedra e a madeira . O seu momento de máxima expansión situaríase no século XIX

Soportes:

 • Muretes ou cepas de cantería labrada.
 • Cepa maciza de mampostería.

Tornarratos:

 • Tornarratos individuais; para cada cepa de planta rectangular, ou tornarratos continuo, (trátase dunha única lousa de granito, redúcese a unha prolongación do piso da cámara, dando o aspecto nalgúns casos dun friso).
 • Tornarratos continuo; trátase dunha única lousa de granito, redúcese a unha prolongación do piso da cámara. Dando o aspecto nalgúns casos dun friso.

Paredes costais de a) e b).

Pechan o hórreo no sentido lonxitudinal e sempre serán de madeira, bastidores con doelas verticais, cunha fucsia horizontal. Columnas de pedra de pouco espesor ( cambetas) dividen os tramos que corresponden ós espacios entre dúas cepas e que son moi numerosas nos hórreos largos.

Paredes penais de a) e b).

Serven como elementos estructurais, xa que, funciona como soporte dos costais e como base para asentar o pinche, admitindo tamén o apoio das vigas superiores da cámara. Construídas en granito e perfectamente labradas posúen a miúdo orificios de ventilación horizontais, talladas nas xuntas de asento das pezas. A súa sección é en ángulo, coa pendente cara ó exterior para impedir o paso de auga ó interior.

 Cubertas de a) e b).

Lousas de pizarra a dúas augas:

Sobrepenas:

Son lousas de granito que descansan sobre o pinche da parede penal e protexen as pezas de cobertura ( pizarra ou granito) e impiden a entrada de auga.

Realizadas a dúas pezas, soen levar un remata en xunta de forma prismática para favorecer o apoio dos pináculos.

Pináculos:

As súas formas son moi variadas, da cruz á piramidal, as troncocónicas ás que posúen forma de campanario. Os tamaños varían considerablemente.

A cruz se aparece, colocarase sempre na parede penal do acceso, colocándose no pinche, oposto un pináculo, ben piramidal ben con forma de campanario. Se a cruz non aparece, os remates serán piramidais ou con figuras de revolución, con diversas e variadas molduras sendo os dous pináculos xemelgos.

Os hórreos mixtos de pedra e madeira, tipo Mahía é de forma rectangular, longo e estreito. A suspensión é moi característica, xeralmente baixa e sobre muretes transversais de pedra ( cepas) cuxo número varía coa lonxitude do hórreo. Con frecuencia, estes muretes están construídos con sillares ben tallados, pero é máis frecuente que sexan substituídos por “cepas” de cantería, labradas con formas artísticas de vasos ou urnas, mellorando a estética. Se o terreo é pendente constrúese un zócalo de dimensións maiores co hórreo sobre o que se apoian as cepas.

Sobre as cepas sitúase a cámara constituíndo o voladizo continuo que cumpre a función de “rateira” sobre as catro paredes do hórreo. Noutros casos, entre os muretes van tendidas vigas lonxitudinais de madeira, que son máis curtas que noutros tipos; entón o piso é de madeira.

As paredes “costais” son de bastidores de madeira con “doelas”  verticais, cunha “faxia” horizontal. Columnas de pouco espesor ( cambetas) dividen os tramos que nalgúns casos corresponden ós espacios entre dúas “cepas” e que son numerosos nos hórreos longos.

O teito é de pizarra ( lousa) con dúas pendentes e arista lonxitudinal; o aleiro é pouco saínte sobre os “costais”, nos “ penais” o teito está limitado polas paredes e as “sobrepenas” que cobren as liñas de contacto.

Os Muíños.

Son instrumentos técnicos que, aproveitando a forza motriz da auga, teñen unha finalidade: moer os grans de cereais para convertelos en fariña.

Os muíños que utilizan a forza da auga do río para moer o gran, move dúas grandes pedras e no medio o gran, estas grandes pezas son capaces de converter o gran en fariña. Os máis antigos e abundantes en Friol son os de roda motriz horizontal.

O muíño sitúase á beira do río e neste retense a auga nunha presa feita no mesmo curso do río, da presa lévase o “muíño” por un canal e mediante unha pendente brusca produce a entrada da auga a gran velocidade no sistema de funcionamento, servindo de forma motriz. Este sistema permite a  colocación  de “muíños” en zoas de escasa pendente. Tamén se pode canalizar a auga directamente do río.

Xeralmente a auga ó chegar ó “muíño” queda a máis altura que este, xa que, ten que baixar con forza para poñer en movemento ó mecanismo do mesmo.

Caben destacar os seguintes muíños:

“Muíño de Barallobre”: trátase dun muíño de roda motriz horizontal, concretamente, de “canle” e presa, feitos fóra do curso do río. É de propiedade privada. Bo estado de conservación, actualmente funciona.

  - “Muíño de Freiría”: muíño de roda horizontal, concretamente de “canle” e presa, esta última feita fóra do curso do río. Propiedade privada. Actualmente en estado ruinoso, non funciona.

   - “Muíño de Jalote”: restaurado no ano 2011 polos veciños do lugar

   - “Muíño de Candeide” : en total estado de abandono e de difícil acceso pola maleza.

Os Xacementos.

En San Xiao do Carballo no lugar de Guntín, na finca dos irmáns Saavedra hai un castro protohistórico dunha soa defensa, cun parapeto de terra e pedras cuxa acrópolis ten un diámetro duns 60 metros.

Hai noticias da existencia de diversas mámoas entre Xiá e Carballo, difícilmente comprobables pola situación do lugar.

 

Fonte: http://terrasdefriol.blogspot.com.es/

CATASTRO DE ENSENADA

Interrogatorio de la feligresía de San Julián de Carballo.

En la feligresía de San Julián de Carballo ocho días del mes de octubre año de mil novecientos cincuenta y dos el señor Don Francisco López del Seijo Juez subdelegado para el establecimiento de la ...... única contribución a fin de poner en práctica las respuestas geniales del interrogatorio de la ..... las tocantes al término de esta feligresía hizo con ... de esta oficina y a conciencia que en ella tiene formación como maestro. A propósito y conveniente para este efecto en ... de recado político a Don Manuel López Ribero cuya actual de ella y Francisco de ...... Juez y Justicia ordinaria de esta Jurisdicción a Domingo Sánchez vecino de Santiago el .... y Luís... de la ciudad de La Coruña  peritos nombrados por .... Domingo... y Antonio Sánchez.

Peritos así mismo nombrados y elegidos por otro Juez para que como personas ... e inteligentes tanto en el conocimiento de tierras del término como de sus calidades. Numerosos ... alquileres... ....... oficios sin ... feligresías pudiesen con más claridad de poner a cada una de .... Preguntar lo que supiesen de arreglarla en .... con la mayor formalidad las cuales con las .... ....de las circunstancias más esenciales dentro del interrogatorio y ... del Juramento que tienen prestado de que yo el presente escribano doy fe dijeron a cada una de las preguntas lo siguiente:

1º.- A la primera pregunta dijeron llamarse la población feligresía de San Julián do Carballo. Jurisdicción de .... de la ..... Ciudad de Lugo y responden.

2º.- A la segunda dijeron pertenecer al señorío de dicha feligresía de Carballo al Real Consejo de órdenes y como tal están en costumbre así los vecinos de ella como los de las feligresías de San Cosme da Rocha y Santa María de ... sus anejos mancomunadamente con los del Lugar de Gubín sito en la feligresía de San Julián.... el nombrar Juez y por razón de su señorío pagan los vecinos de este término al dicho Real Consejo cuarenta y cuatro reales y responden.

3º.- A la tercera dijeron que la precitada feligresía y su término ... ....... de una legua y dellll parte de otra y de circunferencia de los que para caminarlas se necesita tres .... cuya feligresía se demarca y ..tomando su ... por el ... con el término de Ramelle en un marco llamado de la ... del que ... a la fuente..siguiendo........que le divide .......Cosme da Rocha ....

demarcación de Pena Rubia al Marco de Bullo Vello dividiéndose de Santa María Silvela ... de la Lagoa al ... y Puente del río de Anzexa por su corriente ...... al de la Carballeira y de allí a la piedra de la Madorra de .... sigue por la de las más mayores .... de piedra en el .... el ...... demarcación a la fuente .... dividiéndose del Santa María de ..... sigue a las Fuentes..... y marco que se halla en el alto del monte del Corno do Boi y tomando el P. del de San Antolín de Toques sigue al Marco do Espiñeiro del que dividiéndose del de Santa María se fía al de la fuente Folgar sigue al Puenteliño y fuente Frieixa que se halla en el monte de ... y de ella va ensanchando a la puente de Pousada en donde se halla la demarcación de una y de ella va a ....Pena de la Herradura en el monte Pedrouzo sigue al Pedrouzal por el monte ... al Porto de Dornas donde se halla un marco de piedra que ... al referido de la ... primera demarcación cuya figura la del margen y responden.

4º.- A la cuarta dijeron que las especies de tierra que se hallan en el término con huertos, cortiñas, tierras de siembra dura de secano. Prados de regadío y secano. Montes cerrados y abiertos cuyas tierras de cortiñas producen de primera, segunda y tercera calidad sin .... un año maíz y otro .... las de siembra dura de primera y segunda un año a centeno y otro millo menudo alternativamente y la de tercera centeno con un año de descanso y por lo que respecta a los montes siendo de primera se rompen de treinta en treinta y dos años. Los de segunda de cuarenta en cuarenta y las de tercera de cincuenta en cincuenta y responden.

5º.- A la quinta dijeron que las calidades de tierra que hay en cada una de las especies que se compone en el término son de primera, segunda y tercera y responden.

6º.- A la sexta dijeron que hay árboles frutales en el término  de los infructíferos, una corta porción de robles, laureles, ameneiros y responden.

7º.- A la séptima dijeron que los .... árboles se hallan plantados sin orden ni arreglo en la circunferencia de algunas tierras y montes y responden.

8º.- A la octava dijeron se remiten al antecedente y responden.

9º.- A la novena dijeron que la medida que más se da en el término de esta feligresía es de una fanega que esta se compone de seis cuartales los cuales hacen cinco ferrados de la medida de... y de estos uno de centeno en sembraduras se compone de veinticinco varas castellanas, ciento de circunferencias el cual sembrándose de dichas especies llena el mismo ferrado y sembrado de maíz. Un cuarto de esto y de millo menudo ..... y responden.

10º.- A la décima dijeron que según su inteligencia y juicio prudencial que les parece se compondrá el término referido de dicha feligresía de quince mil quinientos y treinta ferrados de las que doce y dos tercios son de Huertas y de ellos diez de primera calidad dos de la segunda y los dos tercios de la tercera de cortiñas ciento cuarenta y siete siendo de ellos ciento once de la primera diecisiete de la segunda y diecinueve de la tercera de sembradura de tierra de laborable mil doscientos ochenta y nueve de los que doscientos veintinueve corresponderán a la primera calidad, quinientos cincuenta de la segunda y quinientos nueve a la tercera de prados de regadío y secano ciento noventa de estos podrán darse ochenta y uno a la primera calidad , setenta a la segunda y treinta y nueve a la tercera de montes cerrados y abiertos ... mil ochocientos noventa de las que dejan de la primera cuatro mil quinientos veintiocho, de la segunda cuatro mil setecientos cincuenta y tercera cuatro mil seiscientos doce con más tierra en dicho término, trescientas ferradas las mismas que ocupan el terreno de las casas, caminos y salidas del lugar y responden.

11º.- A la undécima dijeron que las especies de frutos que se recogen en el referido término con centeno, maíz, millo ... en los huertos ... en los prados .... en los montes de primera y segunda calidad todo y en ellas que cuando se rompen ....... y responden.

12º.- A la duodécima dijeron que una medida o ferrado de tierra de sembradura de cortiña, siendo de primera calidad y con una ..... producirán cuatro ferrados de maíz y tres carros de... las de segunda tres ferrados de maíz y dos carros y medio de..... la tercera dos ferrados de maíz y dos carros de......unas y otras semillas alternativamente a  un ferrado de huerta regular en producto siendo de primera calidad en veinticinco ... en .............. y lo mismo regulan respectivamente al ferrado de prado regadío o de secano. Al de sembradura o de tierra laborable regulan su producto siendo de primera calidad seis ferrados de centeno limpio y cuatro de millo menudo al de segunda en cinco de centeno y dos de millo menudo alternando ambas semillas y al de la tercera en cuatro ferrados del mismo centeno con un año de descanso a una media o ferrado de monte de primera calidad le regulan producirá en los... treinta y dos años, seis carros de tojo y cinco ferrados de centeno....... siendo de la segunda en los referidos cuarenta años, cuatro carros de tojo, cuatro ferrados del mismo centeno al de la tercera en los cincuenta años ... tres ferrados de la misma especie y aunque los montes de esta calidad producen.... consideran .... para beneficiarse las tierras como también para el de las estivadas y pasto de los ganados y responden.

13º.- A la decimotercera dijeron y no tienen que deponer por no haber arbóles frutles algunos..... el término suficiente y responden.

14º.- A la decimocuarta dijeron que originalmente el precio del ferrado que dejan repuesto siendo del centeno limpio...... el de los montes por ser arenoso....: el de maíz por cinco y el de millo menudo por dos. Una gallina por dos el carnero por diez, el pan de ....por cuatro el cuartillo de manteca por dos, la libra de lana por... y el ..........por cuatro.... y responden.

15º.- A la decimoquinta dijeron que de los frutos que producen las tierras del término comen los corderos, cabritos. Mantecas y lanas se paga el diezmo el que el respectivo al ..... se decide en doce partes de las que percibe Don Manuel López ..... cura párroco de este término las cinco y Doña María Josefa Figueroa vecina de Santiago de Liñaxes otras cinco y puestas las dos restantes en cinco pertenecientes a la referida Doña María Josefa las tres que dando las dos a Don Joaquín de Lamas vecino de San Juan do Mazo y que da ..... respectivo a .... como son maíz, millo,.... cabritos, corderos, manteca y lana se decide en tres partes de las que pertenecen al referido párroco las dos y la que resta a la precitada Doña María Josefa y, por lo que, mira ... no se paga alguna si lo hace cada vecino de las que comprende el término de un ferrado y dos tercios de centeno a la fábrica de la Iglesia Parroquial de de él portaron de primicia y la misma cantidad de la propia especie al cabildo de la catedral de Lugo con el nombre del..... y responden.

16º.- A la decimosexta dijeron que según toque pueden .... ascenderá al total de los frutros diezmales que se cogen en el término a doscientos ferrados de centeno limpio veinte del......seis de millo menudo y tres de maíz, ocho carros de .... doce corderos, doce cabritos, veinticuatro cuartillos de manteca y veinte libras de lana y por lo que respecta al ... podrá ascender a sesenta ferrados de centeno y la misma cantidad de la primera y responden.

17.- A la decimoséptima dijeron que en la referida feligresía y su término no hay... ni otro artefacto  más que tres batanes y trece casas de molinos harineros cada uno con su rueda, los que no muelen más que la mitad del año y son los siguientes: una al sitio de Galote la que pertenece a Don Roque Sáncez le regulan su utilidad y producto al año en treinta....: otro al sitio de la freiría de Domingo do Carregal: otra al de Paredes de melchor Cavado: otro al sitio da Pena das .... de Santiago do Espiño: otra al sitio da .... de Juan de Penelas, otra al sitio de .... de Gerónimo da Fraga, otra en el mismo sitio de Don Pedro Sánchez Barallobre: otra al sitio de Catasol de Don Manuel López ... cura párroco del término: otra al mismo sitio de Lucas de Corredoira la utilidad de ellas regulan en los treinta reales referidos en la primera, otra en el mencionado sitio de Catasol de Doña María Josefa Varela Figueroa: otra al sitio de.... de Domingo de la Yglesia: otra al sitio de Porto de Francisco do Cano otra en el mismo sitio de Alonso da Fraga regulan su utilidad de los cuatro últimos a cada uno de ellos en dieciocho reales y por lo que ....... dos batanes por tan solamente....los seis meses del año regular el producto de cada una de ellas en cincuenta.... los que se hallan al sitio .... y pertenecen el uno a Gerónimo da Fraga casa Domingo Varela y el otro a Don Pedro Sánchez Barallobre y responden.

18º.- A la decimoctava dijeron que en dicho término no hay esquileo alguno ni ganado que venga del y en cuanto a las esquilmas que producen los que asisten en el según sus especies le regulan en la manera siguiente a una saca que puede producir desde el cuarto año de su edad hasta el décimo quinto .... su cría en cada año que la tengan en veinte reales y siendo.... en veintidós y la leche y manteca en ocho reales. A una yegua que también puede producir seis de los cinco años hasta los quince regulan su cría ... mula en ciento veinte reales si macho en cien siendo porta en treinta y si potro en veinte: a cada ..... que pueda principiar a parir desde los tres años de su edad hasta los nueve regulan su cría por cada uno que la tenga en cuatro ... a cada carnero o ... de las que ... en el término regulan media libra de la lana al año que ... consideran su valor en un real a una lechona ... que pueda procrear desde el año primero de sus... hasta los tres y medio en que es ordinario... en el término le consideran ... una vez al año tres lechoncitos las cuales separados de ellas. ... a los seis meses .... cabras que también pueden principiar a parir desde los tres años hasta los nueve regulan su cría por cada una que la ... cuatro reales... que resultan de las aparcerías que se usa en dicha feligresía teniendo presente las órdenes posteriores a la ... pedida por la Real Junta igualmente dijeron que con un novillo de un año separado de la madre, le consideran por la utilidad de sus aumentos hasta los dos quince...: siendo ternera veinte reales desde los dos hasta los tres siendo buey en treinta reales y a la vaca lo mismo y desde los tres hasta los cuatro años en que no le contemplan más mejoras al buey cuarenta y lo mismo a la baca: a una ... de un año a dos cincuenta reales y ... treinta ..... otras cincuenta y al macho cuarenta y.... a cuatro en que ya no vienen más aumento regulan a la mula .... separado de las madres al año .... por las propias reglas de un año a dos veinte de dos a tres otros veinte y .... ya no tiene más ... a un Consejo ... macho o hembra regulan su aumento desde los seis meses hasta el año ... y otro de los dos hasta los tres y en esta forma evalúan los aumentos y cabezas de cabrito, cabritas, castrones o cabra. A un lechón .. regulan su utilidad desde los seis meses hasta el año en seis ... y de dos a tres en los...... no pueden distribuirse proporcionalmente entre los dueños y aparejos porque ...... condiciones .... contratos y estos distintos unos de otros por lo que ....... abundamiento se remiten a las noticias que se .... y responden.

19º.- A la decimonovena dijeron que dentro de la comprensión de... término hay noventa y siete colmenas de las cuales una pertenece a Roque Sánchez, Juan Penelas, siete a Domingo do Carregal diecisiete a Antonio do Carregal....... de Santa María ... tres que tiene en poder de Domingo de Carregal sin que en ellas este tenga utilidad alguna a Melchor .... seis y otras ... a ........Santiago do Corpiño con la torre a Gregorio da Fraga diez. A Domingo da Yglesia el mozo veinticuatro a Antonio Sánchez una a Jacinto Fernández seis a Bernardo do Espiño dos a Domingo Varela dos a Juan Cruzado una y otra a Don Manuel López ... párroco el producto de cada una de ellas así de miel como de cera y enjambre que consideran produce al año regulan en cuatro reales.

20º.- A la vigésima dijeron que en el referido término se hallan bueyes, vacas, novillos, novillas, terneros, terneras, yeguas, potras, potros muleras y muleros, carneros, corderos, corderas, ovejas, cabras, castrones, cabritos, cerdos, grandes y pequeños sin que ningún vecino tenga vaca yeguada que paste fuera del término y responden.

21º.- A la vigésimo primera dijeron que el número de .... de que se compone el término es de cuarenta y cinco y ..... en ellos, una pobre ... y ninguno de ellos tiene casa de campo o alquería y responden.

22º.- A la vigésimo segunda dijeron que las casas que se hallan en el mencionado término son cuarenta y siete .... en el número de ellas la de consejo de esta Jurisdicción todas ellas .... sin que por su fondo establecimiento del suelo ..... casa alguna a......... ni  particular más de lo que perciben los dueños del ........ dominio por aquellas que se fabricaron en .........llenados por ..........respectivos titular y responden.

23º.- A la vigésimo tercera dijeron no tener que responder a ella porque el Común del Enunciado término no posee propios algunos y responden.

24º.- A la vigésimo cuarta dijeron que tampoco no disfruta ... ni ... que le produzca utilidad alguna y responden.

25º.- A la vigésimo quinto dijeron que el precitado Común no tiene gastos algunos de los que la pregunta .............. y responden.

26º.- A la vigésimo sexta dijeron no tienen que deponer a ella y responden.

27º.- A la vigésimo séptima dijeron que el mencionado término paga a..... por Razón de servicio ordinario cuarenta reales .... cuyo .... lanza unido e incorporado con las más rentas provinciales por cuyo motivo no pueden decir .... si se hallan cargados o aliviados en ... y responden.

28º.- A la vigésimo octava dijeron que en esta feligresía no hay empleo ..... alguno ... ni otras rentas que pertenezcan a ... ni a particular excepto el señorío que tienen hecho ..... y responden.

29º.- A la vigésimo novena dijeron que el precitado término no hay ... ni... que expresan la pregunta y responden.

30º.- A la trigésima dijeron que tampoco hay hospital ni renta alguna  pregunta y responden.

31º.- A la trigésimo primera dijeron que en la ... no hay cambista mercader .. por mayor ni menor que beneficie caudal por mano .... con lucro ... ni sin él y responden.

32º.- A la trigésimo segunda dijeron que tampoco hay tendero de paños , ... seda, lienzos, especiería ni otras cosas dado que la pregunta menciona más que Francisco Regoela Juez a quién consideran de utilidad por este respecto ..... al año Juan Ramos Arriero que con cuatro ..... .. vino del Ribeiro ciento veinte por cada una a Pedro Barreiro ... pasa el mismo efecto por cada uno, lo mismo a Pedro do Corpiño por diez lo mismo por cada una a Francisco do Cano por cinco la misma cantidad por cada una a Domingo do Cano por .... efecto de.... regular por cada una sesenta reales a Juan Cruzado por otras tres para el mismo ejercicio otra ... a Roque Sánchez ... para el mismo efecto al mismo respecto a Juan de Penelas por dos regulan por cada una otra tanta cantidad a Gregorio Vilela pon otra ....en lo mismo y en carrear fruta en la ...... se regula su utilidad en setenta sin que puedan adaptar a cada uno más utilidad por ejercitarse lo más del tiempo en el oficio de labradodres y en el ....sinceros sólo se ejercitan las ... las metas del año en el que hayan cada mes dos ... y el del vino uno cada mes continuo y responden.

33º.- A la trigésimo tercera dijeron que en dicha feligresía y su término hay Domingo el que ejercita la cuarta parte del año en el oficio de carpintero y lo restante en el de Labrador y la utilidad que le desea a que la regulan en sesenta reales a Fernando Mourente por el mismo oficio y tiempo regulan lo mismo a Andrés Gil por el desastre en el que se ocupa la tercia parte del año regulan la misma cantidad: a Santiago do Espiño regulan la utilidad que le desea el oficio de ... que ejerce su mujer en veintiseis ... a Manuel García por el mismo oficio que ejerce una ....lo mismo a Pedro ... por la que el otro oficio le deja su mujer otra tanta cantidad y la misma a Jacinto Perno por la que le deja del otro oficio a Lucas Ferro por la que la.... por el mismo empleo otras tantas y lo mismo a Marcela da Fonte por la que le deja a una hija otra tanta cantidad a María da .. por la que la deja a una hija que ejerce el mismo oficio a Agustín Fernández por la que le ... del oficio de cantero que ejerce latencia parte del año se la regulan en cien... a Domingo Galván por el de exceso en que se ejercita ... parte del año, asimismo, les regulan en doscientos cuarenta a Bernardo do Espiño por la utilidad que le deja del oficio de curtidor de que usa le regulan doscientos... por la que le deja el de zapatero que... un hijo suyo en ... a Jacinto Ferro doscientos por la que le deja el de curtidor y ciento sesenta por el de zapatero a Lucas Ferro por la que le deja el mismo oficio de zapatero que ejerce la mitad del año le regulan cien... y la misma cantidad a Domingo do Bernadal para el mismo y tiempo a José Amil para el de zapatero le regulan ciento... no les pueden regular más utilidad por no ocuparse todo el año los referidos oficios si lo hacen la restante parte .. de labradores y responden.

34º.- A la trigésimo cuarta dijeron no haber .. alguno que haga prevención a materiales correspondientes a su oficio para sacar utilidad y sólo se le consideran a Don Lorenzo Gaioso de Neira por la que le dejan los frutos que perciben en este término con el nombre de ... los que trae en arriendo y pertenecen al cabildo de la Iglesia de Lugo la que le regulan en cuarenta reales y responden.

35º.- A la trigésimo quinta dijeron que en el precitado término no hay personas que trabajen al jornal, si lo hacen recíprocamente unos a otros pero si resulta se le regulan dos reales de... al día y responden.

36º.- A la trigésimo sexta dijeron que en dicha feligresía hay una pobre... la que .... se incluyó en el número principal de vecinos que queda depuesto y responden.

37º.- A la trigésimo séptima dijeron no tener que deponer a ella y responden.

38º.- A la trigésimo octava dijeron que de eclesiásticos en dicha feligresía sólo hay el párroco de ella un mercenario y otro epistolario y responden.

39º.- A la trigésimo novena dijeron que en el mencionado término no hay convento ni priorato alguno y responden.

40º.- A la cuadragésima dijeron que en el mencionado término no tiene ... en dicha feligresía rentas ni fincas que dejen de corresponder a las generales y provinciales y responden.

 

Y en todo lo que llevan dicho por ser la verdad .. hecho bien y fielmente según su inteligencia se afirmaron y ratificaron bajo el Juramento que tienen prestado firmaron las que supieron y por las que no .. que lo fueron . Don Francisco Antonio de ... vecino de la feligresía de San Pelayo de... Don Sebastián Vázquez y Domingo Antonio Bello vecinos de la ciudad de La Coruña firmolo dicho señor Subdelegado del escribano receptor que de todo ello hago fe Don Francisco López do Seijo: Antonio Sánchez; Luís Rivera; Domingo Sánchez; ... bernardo Antonio Pose de Santiago.

Auto para que la Justicia y Peritos nombrados por parte se S. M y del ... el estilo que hay sobre los arrendamientos eclesiásticos.

En la Feligresía de San Julián do Carballo a ocho días del mes de octubre año de mil setecientos cincuenta y dos el señor Don Francisco López do Seijo Juez Subdelegado para el establecimiento de la Real única contribución dijo que teniendo presente la ... de la Real Junta sobre que al tiempo del Interrogatorio en virtud de Auto particular declare la Justicia la noticia que tenga o el estilo que ... comúnmente en cada término tocantes a los arrendamientos de tierras eclesiásticas según especies y calidades dirigido al fin de evitar las varias distinciones de las... arriendos por....o comtemplativas  de parte de los Dueños a favor de los colonos legales, por tanto, dando cumplimiento al Real Servicio y a lo así resuelto respecto hallarse presentes la Justicia y Peritos y expertos de esta feligresía de San Julián do Carballo con motivo de las  respuestas generales tocantes de ella por ... mando se les haga ... a unos y otros declaren abiertamente las costumbres que se observan en el término de ella sobre los arrendamientos de tierras eclesiásticas si son a la mitad tercio o cuarto, quinto o más de los frutos que producen distinguiéndose según especies y calidades como en las tierras de huertos, prados de regadío o secano, montes cerrados o abiertos expresando igualmente si en fuerza de estos contratos hay o no algunas diferencias correspendientes a las semillas de maíz, centeno y millo cuya declaración hagan con toda la posible claridad adaptando a las calidades de buena, mediana e inferior que hubiere en cada especie a fin de facilitar por esta regla los medios de..... en lo sucesivo perjuicio contra la Real Contribución así lo decreto, mando y firmo de que yo escribano doy fe Don Francisco López do Seijo. ....Bernardo.

 

 

 

Antonio José de Santiago. Declaración.

En la citada feligresía de San Julián de Carballo a las ... ocho días del mes de octubre año de mil setecientos cincuenta y dos el señor Don Francisco López do Seijo en consecuencia al auto antecedente y a tiempo de ... el interrogatorio de preguntas correspondientes a las operaciones en que ..... teniendo a ... a Domingo Sánchez y Luís de Ribera peritos nombrados por parte de S. M Francisco de Regoela Juez y Justicia ordinaria de esta.. feligresía y Jurisdicción de tierra de... en Domingo ...vecinos de ella peritos nombrados por parte del común después se ... Jurado según forma de derecho de ...en cumplimiento del referido auto dijeron que las costumbres que más se observa y practica en esta enunciada feligresía y su término sobre los bienes eclesiásticos que tienen en arriendo los colonos ....en la manera siguiente de huertos, cortiñas, prados de regadío y secano, perciben los dueños propietarios las metas de su producto de la tierra de sembradura siendo de primera y segunda calidad, la tercera aparte y si fuera de la tercera la cuarta parte de los montes las quintas del fruto y nada del tojo quedando el más útil a los colonos así lo dijeron, declararon y firmaron los que supieron y por los que no un testigo que lo fueron Don Francisco Antonio de..... y ... vecino de la feligresía de San Pelaio de Brexo Don Sebastián Vázquez y Domingo Antonio Vello vecinos de la ciudad de La Coruña firmolo distinguido Señor Subdelegado ... que de todo ello doy fe . Don Francisco López Seijo. Don Antonio Sánchez. Domingo Sánchez. Luís Rivera.... Bernardo. Antonio Pose de Santiago

A ICONOGRAFÍA NO CARBALLO

San Bieito de Palermo ( Carballo).

Na súa honra celébranse festas en Cambados, Redondela, Covas (Meaño), Baldomar (Begonte) e en Carballo ( Friol). Empezou a facerse popular a partir do s. XVIII, pero cobra máis forza no XIX

No caso de Carballo, celébranse poxas de diferentes alimentos na súa honra. Sabemos que no S. XIX se sucederon diferentes crises de fame e pestes ( 1852) que poderían aportar algunha pista.

Tamén se vincula a San Bieito de Palermo co catálogo de “santos bonitos” ( Ferro Ruibal: Diccionarios dos Nomes Galegor. “Ir indo”). De xeito, un estudio publicado en México, conta que o imaxinario popular, acostumado a ver santos brancos, inventou a lenda de que San Bieito era branco e enormemente atractivo, polo que era acosado por moitas damas, o que lle facía sentir mortificado. Por iso, nos seus rezos pedía a Deus que o fixese feo. Deus atendeu a súa pregaria e certo día espertou negro. Curioso.

San Bieito leva hábito marrón cinguido por un cordón, o pelo curto e rizado e nas mans porta o crucifixo (esquerda) e o corazón de entrega devocional (na dereita). Os marcos raciais aparecen moi marcados destacando os seus beizos prominentes e moi vermellos, pómulos moi marcados e nariz ancho, contrastando cunha pintura negra sen matices. A talla do Carballo crese que data do primeiro tercio do S.XX pola súa factura, xa que, na cabeza apréciase unha sutura que divide a talla en dúas metades tratándose pois, dunha figura ensamblada.

A romaría celébrase o 3 de Maio na parroquia do Carballo. Nos anos 40, para acompañar á celebración da Misa Maior contratábase a un músico que se achegaba co seu harmonio e un neno que interpretaban a Misa de Angelis. Posteriomente, interpretábase no interior da igrexa o Himno ó San Bieito. Despois do ritual relixioso, o resto xa era festa propiamente dita.

    San Brais do Carballo.

Segundo a tradición, San Brais foi dramaturgo e curandeiro, chegando a ter enorme influencia no seu tempo. Mentres curaba, predicaba, conseguindo adeptos en masa. Dos seus milagres, o máis coñecido fai referencia á curación dun neno a piques de afogar por unha espiña atravesada na gorxa. O neno é salvado cunha imposición de mans e cos rezos do santo.

Foi vítima das persecucións contra os cristiáns en tempos de Diocleciano e sometido a martirio: o seu corpo foi esgazado con peites de ferro para finalmente morrer decapitado.

É considerado o santo sanador dos males da gorxa ( entre outros tos ferina, que contribuía a mermar a poboación infantil ata tempos relativamente recentes) e tamén do oído.

Tamén era frecuente invocar a San Brais cando se facían queimadas para curar a tos ferina: “San Blas, leva a tos e deixa o rapás”.

A talla de San Brais leva vestiduras episcopais, está de pé e ladeado cara á dereita, co báculo na man esquerda e a man dereita na gorxa aludindo á súa especialidade  de curación. Data de finais do S.XVIII e ten rasgos neoclásicos anque tamén se perciben aínda restos do estilo barroco.

    San Ramón Nonato.

San Ramón era o patrón das parturientes. A el pedíase axuda cando un parto se presentaba complicado.

A lenda conta que este santo do S. XIII naceu cando a súa nai acababa de morrer. Inspirado pola Virxe, ingresa na Orde da Merced, orde mariana dedicada a Santa María da Merced, en cuxo nome, os mercedarios realizaban o ministerio de redención, orientábase ó rescate dos cristiáns cativos no Norte de África. Nesta tarefa, os mercedarios arriscaron a súa vida, e quedaban cativos como forma de pago cando non chegaban os cartos para liberalos. Nesta situación viuse San Ramón: preso en Alxeria comezou a predicar, convencendo por igual ós cristiáns cativos coma os seus captores. Por este motivo, perforáronlle os labios e llos pegaron cun cadeado.

Cando por fin regresa é nomeado cardeal polo papa Gregorio IX, título que non chega a asumir pois morre subitamente. Pouco antes de morrer recibe de forma prodixiosa a Comuñón, pois non habendo ningún sacerdote presente, é o mesmo Xesús quen lla administra. En 1657, época  é canonizado por Alejandro VII. 

A talla leva na man dereita a custodia e na esquerda a palma do martirio que indica vitoria. Leva hábito branco da orde mercedaria, símbolo de pureza e muceta vermella cardinalicia, anque desta talla hai moitas variantes, nalgunhas leva tres coroas que alude á castidade, predicación elocuente e martirio.

O San Ramón do Carballo data de antigo, a finais X.XVIII, presenta un acabado moi minucioso en detalles como a roupa, destacando sobre outras tallas dos arredores.

San Xiao do Carballo.

Como santo titular da igrexa parroquial, San Xiao ocupa un lugar preferente: na fornela central do retablo da capela maior, de estilo neoclásico do S. XVIII.

San Xiao o Hospitalario, foi segundo a lenda, un santo parricida que acabaría obtendo perdón divino. Amante da caza, recibe a revelación dun cervo acosado, que predixo que lle daría morte ós seus propios pais. Buscando fuxir deste destino, marchou lonxe e acabou prestando servicio a un rei. Este, en premio, nomeouno cabaleiro e deulle a man dunha nobre viúva. Certo día achéganse ó castelo os seus pais, que levaban tempo na súa procura. Son recibidos pola súa muller, quen lles cede o seu propio leito para descansar. Cando Xiao regresa, cree que acaba de sorprender á súa muller cometendo adulterio e acaba matando ós pais.

Cando é consciente do fatal erro decide facer penitencia: retirase coa súa muller ás beiras dun río onde constrúen un hospital de peregrinos. Certo día, achégase un leproso moribundo buscando refuxio. San Xiao ofrécelle a súa cama. De súpeto, o camiñante, cheo de luz, comunícalle que Deus o perdoara.

O culto a San Xiao está moi estendido en Galicia. Só en Friol, hai catro parroquias dedicadas a San Xiao.

O San Xiao do Carballo corresponde ó santo parricida se ben, non leva falcón, nin espada ou escopeta, represéntase sen armas e cun paxaro na man. Viste indumentaria típica do S.XVIII ( calzóns e levita) e propia da súa condición de nobre. A súa expresión é de contida melancolía: o ethos substitúe o pathos da época barroca, que é temperado por ademáns e formas delicadas. O academicismo imponse no XVIII, dando un golpe mortal á libre imaxinación que exaltaba a emoitividade. Simplifícanse os volumes e a policromía, que resulta moi sobria, de cores planas e con acabados mates.

 

Fonte: http://terrasdefriol.blogspot.com.es/

A TOPONIMIA DE SAN XIAO DO CARBALLO

Na parroquia de San Xiao de Carballo atopámonos cos seguintes topónimos:

Cunha orixe xermánica producto da evolución dun antropónimo visigodo teriamos Guntín e Froxelle. O primeiro sería dun posuidor Guntinus, villa Guntini; neste lugar hai un castro protohistórico no lugar coñecido precisamente como Chousa do Castro. O segundo tería en Frogildus a súa orixe ou, segundo indica Ares Vázquez como posibilidade, “procedería do feminino Frogildi/ Frugilli”. Como fitotopónimos atopamos en primeiro lugar o que dá nome á parroquia: Carballo, sería a voz prerromana “carb”- planta nada entre as pedras- a que dá orixe ó quercus robur e posteriormente ó carballo, que neste caso, como en moitos máis espallados por Galicia, adquire a condición de topónimo.

A Gándara coa orixe prerromana “ganda” ( pedregal) que lle daría inicialmente o significado de terreo pedregoso que, seguindo aquí a Cabeza Quiles, non está reñido coas súas condicións de terreo inculto asolagado- segundo os diccionarios e cheo de maleza- engadimos nós- que é a razón de enmarcalo aquí.

A Fraga, con inicio no latín “frangere” – romper, quebrar, viría dun fragum ( lugar escarpado e con maleza), aínda que nos diccionarios tamén se recolle o significado que para nós adquire a fraga: extensión do monte, abrupto, poboado de árbores de folla caduca.

O último sería A Pereira, que tería a súa orixe no latino “priarium”, horto destas árbores ben coñecidas e de saboroso froito. Porén, hai quen o sitúa como un orónimo por considerar que fai referencia a un sitio elevado. Como orónimos nidios temos: Paredes, As Penelas e A Laxe, sendo “parietis” o plural de “penna” diminutivizado e do prerromano “lagina” – pedra lisa- as orixes respectivas destes lugares.

A Cortella “curticulum”- diminutivo de “ cortis”- corte- e Currás plural de “currale” son dous topónimos relacionados con construccións humanas.

De Bernadal transcribimos literalmente o que di Ares Vázquez: “ podería referirse a pastos vernales ( de primaveira) ou ós monxes bernardos de Sobrado que tiveron aquí posesións e quizáis tamén vernas “servos”; outra posibilidade sería “vernetale, derivado de vernetum, con base no celta (?) vernia / verna ´amieiro”.

A Freiría que tería a orixe no latino “frates”- freires, frades- habitación de frades de Sobrado no seu momento.

O Manxadoiro derivado do latino “manducare” lugar onde comía o gando.

De Barallobre ( aquí seguimos a Moralejo Lasso) dicir que o primeiro elemento tería a súa orixe nun varalla- sebe vexetal- ( que comparte co concello lugués de Baralla e co madrileño Barajas). O segundo elemento- obre, faríao derivar dun prelatino- brigo/ briga (altura, terreo elevado, mesmo castro).

Quédanos Porto de Cas e O Albeiro, dos que existe incerteza nas súas orixes. No primeiro podería ser- o que é evidente- Porto de “portus” ( paso) e Cas podería ser orixinado no antropónimo Canis. No caso de Albeiro podería facer referencia á brancura de albarius- albo- ou como di Ares Vázquez “ como sobrenome persoal indicando o oficio de branqueador ou caleiro”.

Fonte: http://terrasdefriol.blogspot.com.es/ 

NOTICIAS